Nykypäivänä suurin osa yritysten hallinnollisista kuluista tulee IT-järjestelmistä. IT on myös yritysten eniten ulkoistettu toiminto, yli 60 % kaikista ulkoistuksista liittyy IT-teknologiaan.

Aikaisemmin yritysten tekemät, IT-palveluihin liittyvät sopimukset olivat isoja kokonaisuuksia, joissa kaikki tai iso osa IT-palveluista tuli samalta toimittajalta. Sama toimittaja huolehti asiakkaansa ohjelmistojen käyttöoikeudesta, järjestelmäympäristöstä ja ylläpidosta. Viime vuosina muutos on ollut kohti pienempiä sopimuksia. Tarvittavat toiminnot hankitaan yksittäin yrityksiltä, jotka ovat erikoistuneet vain tietynlaisten palveluiden toimittamiseen.

Kustannussäästöjen tavoittelua voitiin aiemmin pitää merkittävänä motivaationa IT-palveluiden ulkoistamiselle. Nyt ulkoistamista perustellaan enenevässä määrin sillä, että digitaaliset toiminnot ovat edellytyksenä uusien liiketoimintastrategioiden toteuttamiselle.

Toimintaympäristön muutos ketjumallista ekosysteemiin

Digitalisaation myötä yritysten toimintaympäristöt ovat muuttuneet. Toiminta ja kontaktit laajentuvan alihankkijaverkoston kanssa ovat tulleet entistä tiiviimmiksi. Yrityksen alihankkijoiden lukumäärän ja erilaisuuden kasvaessa alihankkijoiden hallinta on noussut aikaisempaa kriittisempään asemaan yritysten liiketoimintastrategioiden jalkauttamisessa.

Perinteinen yrityksen ja asiakkaan välinen suhde ei riitä määrittelemään digitalisaation luomaa uutta toimintaympäristöä. Ketjutettujen asiakassuhteiden sijaan luodaan monitahoisia kumppanuussuhteita. On ryhdytty puhumaan ekosysteemiajattelusta (Business Ecosystems). Ekosysteemiajattelun mukaan yritysten välinen verkosto syntyy yritysten keskinäisen vuorovaikutuksen ja riippuvuussuhteen myötä.

Ekosysteemiajattelu vaikuttaa yrityksen tuotekehittelyprosesseihin. Tuotekehittelyn tulee ottaa huomioon teknologian, tiedon ja arvon jakaminen ekosysteemin sisällä. Kuinka avoimia voidaan olla ja tukea muiden yritysten menestystä. Yritys menestyy, jos ekosysteemi menestyy.

Partneruuksien synnyttäminen

Myös yrityksen riskienhallintaan on tullut muutoksia. Digitalisaatio, teollinen internet ja uudet toimintamallit voivat olla yrityksille haasteen paikka uusien henkilöiden palkkaamisessa. Lähteekö yritys kilpailemaan osaavasta työvoimasta vai missä määrin se voi hyödyntää osaamista toisen yrityksen kautta? Missä määrin omaan menestykseen vaikuttavaa vastuuta voidaan antaa yrityksen ulkopuolisille henkilöille?

Tämän vuoden alihankintamessujen toisena pääteemana on digitalisaatio teollisuudessa. Messujen voidaan odottaa luovan uusia kontakteja ja innovatiivisia kohtaamisia eri yritysten välille. Uudet ekosysteemit voivat yhdistää hyvinkin isoja pörssiyrityksiä ja pieniä, vasta startup-vaiheessa olevia yrityksiä menestyksekkäästi.

 

Artikkelin kirjoittaja on Fintran projektikoordinaattori Susanna Räty

 

Aiemmat digitalisaatiota käsittelevät artikkelit:

Liiketoimintahyötyä pk-teollisuudelle – Palvelutuotannon digitalisaatio

Digitaaliset palvelut – Kotimarkkinoilta sisämarkkinoille